TRIO ATLANTIS

Trio Atlantis

Trio Atlantis är ett kammarmusikprojekt mellan tre erfarna musiker från båda sidor av Atlanten. Idén till detta musikaliska samarbete kommer från Nils Erik som under sina studier i Texas träffade och musicerade med Todd och bestämde sig för att sammanföra denne med Britta som han har känt och spelat tillsammans med i otaliga konstellationer under mer än tjugo års tid. Kombinationen av dessa tre musiker är inget mindre än lysande.

Trio Atlantis består av Britta Holger, oboe, Nils Erik Hagström, klarinett, och Todd Goranson, fagott.

 

Trio Atlantis is a chamber music ensemble consisting of three distinguished musicians from both sides of the Atlantic Ocean. The idea for this musical cooperation came from Nils Erik, who during his tenure in Texas met and worked with Todd and decided to introduce him to Britta, whom he has known and worked with in numerous settings for more than twenty years. The combination of these three musicians is nothing short of stellar. 

Trio Atlantis consists of Britta Holger, oboe, Nils Erik Hagström, clarinet, and Todd Goranson, bassoon.

 

Nils EriK HAGSTRÖM

Nils Erik Hagström är frilansmusiker med träblåsinstrument som specialitet. han har bred genreerfarenhet och musikalisk kompetens: jazz, konst-, folk-, och nutida musik. 

Han har två magisterexamina från University of North Texas och en kandidatexamen från Högskolan för Musikpedagogik, SMI.  

Sedan Nils Erik kom tillbaka till Sverige sommaren 2008 har han sökt samarbete med kompositörer för att skapa mer repertoar för sitt huvudinstrument barytonsaxofon och har uruppfört Musik för Blås och Barytonsaxofon av Simon Svärd, Be my guest av Kjell Perder och Modus Nehmus av Johan Gund. Han har introducerat nyskriven musik för barytonsaxofon som inte tidigare uppförts i Europa, Concertino och Odysseus av Robert Nelson och Secondary Impressions av Eric L. McIntyre, samt Wild Velvet av Evan Williams och Behemoth av Roshanne Etezady där han också var med i konsortiet som beställde verken.

Under Svensk Blåsmusikfestival 2010 medverkade Nils Erik med en konsert "Se konsten växa fram" och en workshop "Being a Woodwind doubler: om att öva, undervisa och konsertera på fler än ett instrument". 

I Trio Atlantis spelar han huvudsakligen klarinett.

Nils Erik bor sedan 2011 i Karlstad.

___

Nils Erik Hagström is a freelance musician specializing in woodwind instruments. He has broad genre experience and musical expertise: jazz, art, folk and contemporary music.

He has two master's degrees from the University of North Texas and a bachelor's degree from the College of Music Education, SMI.

Since Nils Erik came back to Sweden in the summer of 2008, he has sought collaboration with composers to create more repertoire for his main instrument, baritone saxophone, and has premiered Musik för Blås and Baritone Saxophone by Simon Svärd, Be my guest by Kjell Perder and Modus Nehmus by Johan Gund. He has introduced newly written music for baritone saxophone not previously performed in Europe, Concertino and Odysseus by Robert Nelson and Secondary Impressions by Eric L. McIntyre, as well as Wild Velvet by Evan Williams and Behemoth by Roshanne Etezady, for which he was also part of the consortium that commissioned the works .

During the Swedish Wind Music Festival 2010, Nils Erik participated with a concert titled  "Watch the Art Grow" and a workshop, "Being a Woodwind doubler: practicing, teaching and performing on more than one instrument".

In Trio Atlantis, he mainly plays clarinet.

Nils Erik has lived in Karlstad since 2011.

 

BRITTA HOLGER

Britta Holger är född i Göteborg och tog en magisterexamen vid Göteborgs konservatorium 1989-1994, studerade hos Olso Filharmonikernas rektor oboist Erik Niord-Larsen. Hon fortsatte 1997-1998 för att få ett diplom av licentiatskap i oboeprestation vid Guildhall School of Music and Drama, London. Sedan dess har hon arbetat i alla större orkestrar i Sverige och även några år i symfoniorkestrarna i Bergen, Stavanger och Kristiansand, Norge.

 

Kammarmusik är det som ligger henne varmast om hjärtat, och hon är för närvarande medlem i tre kammargrupper:

Trio Atlantis – en klassisk trio d'anches; Trollman Quartet – sopran, oboe, harpa och cello; Lupus Quintet – en blåskvintett som främst fokuserar på att skapa klassiskt innehåll av hög kvalitet för barn

Under 2012 och 2016 studerade Britta musikarrangemang vid Linnéuniversitetet, Växjö, och har specialiserat sig på att reducera orkestermusik till mindre ensembler.

Utöver sin karriär som oboespelare är Britta även lärare vid Växjö och Kalmar musikskolor och på Vuxenhemsskolan S:t Sigfrid. Britta spelar på en Dupin ”Aristocrate”-obo.

 

Med en lättare ton:

Det råder ingen brist på hobbyer för Britta, eftersom hon brinner för trädgårdsskötsel, katter, matlagning och single malt whisky. På sommaren är hennes trädgård full av doftande änglatrumpeter och solande siameser och orientaliska katter.

_____

 

Britta Holger was born in Gothenburg and achieved a Master of Fine Arts at Gothenburg Conservatory 1989-1994, studying with the Olso Philharmonic principal oboist Erik Niord-Larsen. She proceeded 1997-1998 to get a Diploma of Licentiateship in Oboe Performance at Guildhall School of Music and Drama, London. Since then she has worked in all major orchestras in Sweden and also a few years in the symphony orchestras in Bergen, Stavanger and Kristiansand, Norway. 

Chamber music is what's closest to her heart though, and she is currently a member of three chamber groups:
Trio Atlantis – a classical trio d'anches; Trollman Quartet – soprano, oboe, harp and cello; Lupus Quintet – a wind quintet mainly focusing on creating high quality classical content for children 

In 2012 and 2016 Britta studied music arrangement at the Linné University, Växjö, and has specialized in reducing orchestra music to smaller ensembles. 

In addition to her career as an oboe player, Britta is also a teacher at Växjö and Kalmar music schools and at the St. Sigfrid residential college for adult education. Britta plays on a Dupin ”Aristocrate” oboe. 

On a lighter note:
There is no shortage of hobbies for Britta, as she is passionate about gardening, cats, cooking and single malt whisky. In the summer her garden is full of fragrant angel's trumpets and sunbathing Siamese and oriental cats. 

 

Todd goranson

Todd Goranson, DMA, RN, är professor i saxofon och fagott vid Messiah University (Pennsylvania, USA). Han har kandidat- och magisterexamen i musikframträdande från University of Idaho och doktorsexamen i musikalisk konst från West Virginia University. En förespråkare för musikers hälsa, han är också en legitimerad sjuksköterska som har skrivit hälsorelaterade artiklar och presenterat vid stora musikkonferenser och universitet i hela USA.

 

Todd har uppträtt som fagottist med över tjugo professionella orkestrar i USA, Mexiko, Kina och Sverige. Hans olika saxofonprestationer inkluderar framträdanden med Ray Charles, The Temptations, The Four Tops, Johnny Mathis, Utah Symphony, Dallas Wind Symphony, Philadelphia Wind Symphony och Harrisburg Symphony. Han uppträder regelbundet med Triforia Winds (fagott och saxofon) och Junction Saxophone Quartet (sopransaxofon).

 

En produktiv artist och kliniker, han har gett konserter och kliniker i hela USA och i Storbritannien, Mexiko, Malaysia, Kina, Sverige, Kanada och Puerto Rico. Todd uppträder på en Heckel Crest-fagott och är en Vandoren Paris Artist-Clinician och Yanagisawa Saxophones Artist. Hans saxofon-CD "Cantilena" släpptes på Mark Masters-etiketten sommaren 2021.

 

Todd är stolt över sitt svensk-amerikanska arv, och han älskar särskilt att utforska Skandinaviens musik med Nils Erik och Britta. Han uppträder främst på fagott, såväl som en del saxofon, i Trio Atlantis.

______

 

Todd Goranson, DMA, RN, is Professor of Saxophone and Bassoon at Messiah University ( Pennsylvania, USA). He holds the Bachelor’s and Master’s degree in music performance from the University of Idaho and the Doctor of Musical Arts degree from West Virginia University. An advocate for musicians’ health, he is also a registered nurse who has authored health-related articles and presented at major music conferences and universities throughout the United States.

 

Todd has performed as bassoonist with over twenty professional orchestras in the US, Mexico, China, and Sweden. His diverse saxophone performance credits include performances with Ray Charles, The Temptations, The Four Tops, Johnny Mathis, Utah Symphony, Dallas Wind Symphony, Philadelphia Wind Symphony, and Harrisburg Symphony. He performs regularly with Triforia Winds (bassoon and saxophone) and the Junction Saxophone Quartet (soprano saxophone). 

 

A prolific performer and clinician, he has given concerts and clinics throughout the US and in the United Kingdom, Mexico, Malaysia, China, Sweden, Canada, and Puerto Rico. Todd performs on a Heckel Crest bassoon, and is a Vandoren Paris Artist-Clinician and Yanagisawa Saxophones Artist.. His saxophone CD “Cantilena” was released on the Mark Masters label in summer 2021.

 

Todd is proud of his Swedish-American heritage, and he particularly loves to explore the music of Scandinavia with Nils Erik and Britta. He performs primarily on bassoon, as well as some saxophone, in Trio Atlantis.